Prečo inovovať?

Pokiaľ máte za cieľ znížiť a harmonizovať prevádzkové náklady, náklady na dodávku komodít, je ten správny čas zamyslieť sa nad vhodným riešením ako to dosiahnúť. Nové technológie, správne optimalizovaná sústava energeticého hospodárstva a samozrejme jej management a monitoring sú 3 nevyhnutné kroky pre dosiahnutie Vášho cieľa. Želaný efekt Vám prinesie inovácia technológií, správne nastavenie technických parametrov a nasadenie online monitoringu. Budúcnosť nie je v tendrovaní dodávateľov, budúcnosť je v inováciach.

Šetrite firemné

náklady s našimi produktmi

Twin Lighting

Vymeňte svoje staré, neefektívne

osvetlenie za moderné LED technológie

 • analýza aktuálneho stavu svetelnej sústavy
 • vyčíslenie výšku úspory prechodom na LED technológiu
 • spracovanie návrh riešenia novej sústavy
 • príprava projektovej dokumentácie
 • zariadenie financovania modernizácie svetiel
 • realizácia výmeny starej svetelnej sústavy za novú

Twin Green

Implementácia: rekuperácie, kogenerácie,

fotovoltaiky, tepelných čerpadiel...

 • analýza aktuálneho stavu vykurovacích sústav
 • dodávka obnoviteľných zdrojov energií – rekuperácia, kogenerácia, fotovoltaika
 • projekcia ostrovných systémov a mikroturbíny
 • autonómne zdroje energií
 • dodávka a montáž plynových zariadení
 • vypracovanie projektovej dokumentácie

Twin Extra

Naše služby navyše Vám uľahčia celý

proces výmeny energetickej sústavy

 • sos servis v prípade mimoriadnych odstávok od dodávky energií
 • prenájom a inštalácia dočasných rozvodov elektrickej energie
 • stavebný dozor pri výstavbe energetických zariadení (trafostanice, obnoviteľné zdroje)
 • správu, revízie, opravy, trafostaníc a rozvádzačov
 • správu a prevádzkovanie distribučných sietí
 • správa energetických hospodárstiev

Twin Saving

Vyhnite sa nepríjemným sankčným

faktáram, optimalizujte

 • analýza distribučných poplatkov za odberné miesto
 • odstránenie sankcií za dodávku jalovej elektriny
 • odstránenie sankcií za nedodržanie účinníka
 • odstránenie sankcií za prekročenie rezervovanej kapacity
 • dodávka a montáž kompenzačného hardveru
 • monitoring technických parametrov odberného miesta

Twin Audit

Náš energetický audit pomôže odhaliť

miesta, kde je možné znížiť spotrebu

 • diagnostika energetických únikov priestrov
 • energetický audit a s tým súvisiaca garantovaná energetická služba
 • energetické certifikáty
 • znižovanie nákladov na energie
 • návrhy alternatívnych zdrojov tepla
 • termovízne merania a výpočty tepelných strát

TWIN LIGHTING

 • Vymeňte staré svietidlá za novú LED technológiu
 • Nová LED technológia má výrazne nižšiu spotrebu elektriny, čo sa významne prejaví v nákladoch na svietenie
 • Modernizácia svetelnej sústavy generuje významné úspory
 • Úspora a zníženie nákladov na svietenie sa pohybuje na úrovni viac ako 20 až 90% a to už stojí za zváženie

Produkt TWIN Lighting zahŕňa:

 • Modernizáciu priemyselného osvetlenia
 • Modernizáciu verejného osvetlenia
 • Rezidenčné svetelné sústavy
 • Dizajnové svetelné sústavy
 • Audit a analytickú štúdiu pôvodného stavu u Vás
 • Projekciu nového riešenia s vyčíslením úspor a spotreby na svietenie
 • Realizáciu výmeny a inštalácie novej svetelnej sústavy na kľúč
 • Správa, management a riadenie svetelnej sústavy
 • Osobný prístup a ucelené poradenstvo počas celého priebehu modernizácie

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

Zistite, či hospodárite rozume. Náš energetický audit Vám pomôže odhaliť miesta, kde je možné znížiť spotrebu energie. Zároveň Vám navrhneme alternatívne zdroje tepla.

Produkt TWIN Audit zahŕňa:

 • diagnostiku energetických únikov priestorov
 • energetický audit a s tým súvisiaca garantovaná energetická služba
 • energetické certifikáty
 • znižovanie nákladov na energie
 • návrhy alternatívnych zdrojov tepla
 • termovízne merania a výpočty tepelných strát

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

Naše služby navyše Vám uľahčia celý proces výmeny energetickej sústavy a následný servis. Ponúkame Vám finančné služby, facility management, pohotovostný servis alebo stavebné práce.

Produkt TWIN Extra zahŕňa:

 • sos servis v prípade mimoriadnych odstávok od dodávky energií
 • prenájom a inštalácia dočasných rozvodov elektrickej energie
 • stavebný dozor pri výstavbe energetických zariadení (trafostanice, obnoviteľné zdroje)
 • správu, revízie, opravy, trafostaníc a rozvádzačov
 • správu a prevádzkovanie distribučných sietí
 • správa energetických hospodárstiev

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

Trendom dnešnej doby je využívanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom modrených technologických systémov a zariadení. Súčasťou ucelených green riešení od TWINLOGY je implementácia: rekuperácie, kogenerácie, fotovoltaiky, tepelných čerpadiel, mikro turbín a využitie autonómnych zdrojov energií.

Produkt TWIN Green zahŕňa:

 • Realizáciu rekuperácie, kogenerácie, folotvoltaika na Vašom energetickom hospodárstve
 • Realizáciu ostrovných systémov prostredníctvom využitia mikroturbín CAPSTON
 • Realizáciu autonómnych zdrojov energií
 • Dodávka a montáž plynových zariadení (regulačné stanice a plynovody)
 • Dodávka a montáž tlakových zariadení, rozvodov kúrenia
 • Vypracovanie štúdie, projektovej dokumentácie, zhodnotenia stavu, realizácia na kľúč
 • Dodávku a výstavbu zdrojov vykurovania (kotolne, výmenníkové stanice, solárne systémy)
 • Aplikáciu technológie tepelných čerpadiel, plošné vykurovania a chladenia
 • Výstavba vlastnej kotolne s použitím tepelného čerpadla
 • Montáž rozvodov kúrenia (radiátorové kúrenie i podlahové kúrenie)

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

Ak máte mesačné vyúčtovanie elektriny, určite si skontrolujte vašu faktúru.

 • Zbavíme Vás sankcií za jalovú elektrinu a nedodržanie účinník
 • Odstránime sankcie za prekročenie rezervovanej kapacity
 • Optimalizujeme Vaše distribučné poplatky na faktúre

Produkt TWIN Saving zahŕňa:

 • Analýzu aktuálneho stavu sietí
 • Monitoring spotreby a zaťaženia spojený s reguláciou technického maxima u VN a NN napätia
 • Optimalizáciu účinníka
 • Reguláciu štvrťhodinového maxima
 • Nastavenie technických parametrov odberného miesta, aby nedochádzalo k neželaným prekročeniam
 • Inštaláciu kompenzačného hardvéru
 • Osobný prístup a poradenstvo v plnom rozsahu pre odstránenie sankcií na odbernom mieste

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

AKO ODSTRÁNIŤ SANKCIE AJ NA VAŠÍCH FAKTÚRACH?

Pripravte si Vašu mesačnú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu, vyplňte stručný formulár a odošlite. Sú to len 2 kroky, ktoré Vám zaberú pár sekúnd Vášho času. O Všetko ostatné sa postaráme my.

Energetická ušetrovňa

Trendom dnešnej doby je znižovať akékoľvek náklady na najnižšiu možnú úroveň. Prvým a dôležitým krokom, ako znížiť spotrebu elektriny je modernizovať energetické hospodárstvo.