logo

Ukončenie podnikania v oblasti obchodu s elektrinou a zemným plynomVážení zákazníci,


V piatok 21.1.2022 stratila spoločnosť TWINLOGY s.r.o. spôsobilosť na dodávku zemného plynu a od stredy 26.1.2022 i spôsobilosť na dodávku elektrickej energie. (viac podrobností aj v tomto liste)

Vaša zmluva o združenej dodávke elektriny, alebo zemného plynu zanikne v súlade s rozhodnutím ÚRSO.

Dodávky energií bude pre Vás po dobu najviac nasledujúcich troch mesiacov po ukončení činnosti TWINLOGY na energetickom trhu zaisťovať DODÁVATEĽ POSLEDNEJ INŠTANCIE (ďalej ako „DPI“). Prosíme a apelujeme – uzatvorte si novú zmluvu o dodávke s DPI, alebo iným dodávateľom čo najskôr. Vyhnete sa tak zvýšeným cenám počas trvania DPI. (viac vo FAQ nižšie)

Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí a touto cestou sa Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám počas všetkých tých rokov prejavili.

OTÁZKY A ODPOVEDE na Vaše najčastejšie otázky (FAQ)

Čo odporúčame v súčasnej situácií urobiť?

Čo najskôr uzatvoriť novú zmluvu s novým dodávateľom energií. Nižšie nájdete najdôležitejšie kontakty.

Kedy bude doručená konečná vyúčtovacia faktúra ?

Urobíme maximum preto, aby vyúčtovacie faktúry boli vystavené v súlade s platnou legislatívou. Vyúčtovacie faktúry budú doručené najneskôr do 30 dní od doručenia fakturačných podkladov od distribútora.

Preplatky, nedoplatky z vyúčtovaní a záloh

Zálohy za obdobia od 1.2.2022 nám už prosíme neuhrádzajte. Inkaso a SIPO už rovnako nebudeme vo februári realizovať. Preplatky z vyúčtovania si môžete započítať s nedoplatkami a naopak. V prípade vystavenia zápočtu nám ho zašlite na energy@twinlogy.com . Zvyšné preplatky sa budeme snažiť uspokojiť v maximálnej miere. Zostávajúce nedoplatky z vyúčtovaní alebo záloh je potrebné riadne uhradiť.

Bude fungovať zákaznícka linka a email ?

Áno, aj v nasledujúcich týždňoch Vám budeme k dispozícií emailom na energy@twinlogy.com a od 10:00 do 14:00 aj telefonicky na zákazníckej linke a budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby bol pre Vás prechod k novému dodávateľovi čo najpohodlnejší. Zákaznícka linka bude v najbližších dňoch čeliť zvýšenému náporu, preto sa vopred ospravedlňujeme za dlhšie čakanie na spojenie s operátorom, alebo odpoveď na Váš e-mail.

Kto je DPI ?

Dodávateľ poslednej inštancie je pre odberné miesta s odberom zemného plynu spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s.. Pre odberné miesta s odberom elektrickej energie sú to spoločnosti: Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika, a to v závislosti na distribučnom území, do ktorého Vaše odberné miesto spadá. Podrobnosti o DPI nájdete na stránke ÚRSO.

Ako sa dozviem o dodávke poslednej inštancie?

O začiatku dodávky poslednej inštancie (ďalej len „DPI“) je odberateľov elektriny povinný informovať prevádzkovateľ sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený, a to v lehotách bližšie určených Pravidlami trhu.

Ceny energií v DPI

Dodávateľ účtuje za obdobie odoberania elektriny či plynu v rámci DPI iné maximálne ceny, ako sú bežné cenníkové ceny. Ceny DPI sú v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Podľa nej môžu byť aktuálne až niekoľkonásobne vyššie, ako bežné ceny. Preto odporúčame uzavrieť novú zmluvu o dodávke čo najskôr.

Môžem zadať samoodpočet k dátumu ukončenia dodávkovej zmluvy s TWINLOGY s.r.o.

Áno, ale tento už musí byť nahlásený DPI, alebo novému dodávateľovi energií.

Zanikla moja zmluva s TWINLOGY prechodom do DPI ?

Áno. Ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny, alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluva zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu.

Čo sa stane, ak neuzatvorím novú zmluvu so žiadnym dodávateľom?

V prípade, ak do troch mesiacov od zániku zmluvy s TWINLOGY s.r.o. neuzatvoríte novú zmluvu s novým dodávateľom, dochádza v prípade elektriny ku uzatvoreniu dodávkovej zmluvy s DPI, a to za podmienok definovaných obchodnými podmienkami príslušného DPI.

V prípade neuzatvorenia novej zmluvy na dodávku zemného plynu do troch mesiacov od zániku zmluvy s TWINLOGY sa môže zákazník ocitnúť v režime neoprávneného odberu.

Hrozia mi sankcie od TWINLOGY?

Nie. Za prechod k novému dodávateľovi ani za prevod k DPI nebude naša spoločnosť uplatňovať žiadne sankcie.

Hrozia mi sankcie pri zmene dodávateľa v DPI ?

Áno, aj nie. Dodávateľ poslednej inštancie je pri fakturácii úhrad povinný účtovať odberateľom ceny maximálne do výšky ceny za dodávku poslednej inštancie (teda aktuálne niekoľkonásobne vyššej ceny, ako je bežná cenníková cena).

Ak sa odberateľ rozhodne ostať a zmluvne sa zaviazať na bežnú dodávku u svojho dodávateľa poslednej inštancie, vtedy je dodávateľ povinný odberateľovi po skončení DPI vrátiť rozdiel ceny medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou bežného produktu platnou po skončení dodávky poslednej inštancie.

Ak odberateľ prejde počas dodávky poslednej inštancie k inému dodávateľovi, DPI nie je povinný mu tento rozdiel vrátiť.

Malým podnikom a domácnostiam dôrazne odporúčame podpísať novú zmluvu o dodávke čo najskôr (s DPI alebo iným dodávateľom), aj keď zo zákona existuje 3-mesačná lehota na zmenu dodávateľa. Vyhnete sa tak vysokej cene energií počas DPI.

Čo robiť, ak som si podal výpoveď z dôvodu prechodu do TWINLOGY ?

Ak ste si podali výpoveď u existujúceho dodávateľa z dôvodu prechodu do TWINLOGY po 1.2.2022, máte dve možnosti:

  1. Kontaktujete aktuálneho dodávateľa a výpoveď stiahnete/ stornujete.
  2. Uzavriete si novú zmluvu u nového dodávateľa. Zoznam dodávateľov nájdete aj na tejto linke

Na čo si dať pozor pri uzatváraní novej zmluvy?

Odberateľom pripomíname, že majú zo zákona právo na uzavretie riadnej novej zmluvy bez akýchkoľvek doplnkových služieb alebo produktov, ak o iný produkt zo strany dodávateľa nemajú záujem.

Odberatelia majú taktiež právo odstúpiť od zmluvy s novým dodávateľom do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak usúdia, že pre nich nie je najvýhodnejšia, a to bezodplatne a bez sankcií.

NAJDOLEŽITEJŠIE KONTAKTY:

Kontakty na DPI (Dodávatelia poslednej inštancie)

Plyn

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zákaznícka linka: 0850 111 363

E-mail: zakaznickalinka@spp.sk

Web: https://www.spp.sk

Energia

ZSE Energia, a.s.

Zákaznícka linka: 0850 111 555

E-mail: kontakt@zse.sk

Web: https://www.zse.sk

Stredoslovenská energetika, a.s.

Zákaznícka linka: 0850 111 468

E-mail: domacnosti@sse.sk

Web: https://www.sse.sk

Východoslovenská energetika a.s.

Zákaznícka linka: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Web: https://www.vse.sk

Kontakt ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Zákaznícka linka: +421 2 581 004 11

E-mail: urso@urso.gov.sk

Web: https://www.urso.skSÍDLO SPOLOČNOSTI:

TWINLOGY s.r.o

Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

Kontakt

E-mail: energy@twinlogy.com

IČO: 44187653

IČ DPH: SK2022618169

DIČ: 2022618169

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s. - IBAN: SK88 1100 0000 0029 4905 6261

Zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66506/L

Cenníky nájdete tu: stiahni cenníky

Obchodné podmienky nájdete tu: stiahni OP